tel. 61 852 06 42 | fax. 61 851 01 19 | e-mail: biuro@zsk.poznan.pl

Rekrutacja krok po kroku

Krok 1.
od 13 maja 2019 r. (poniedziałek) do 31 maja 2019 r. (piątek) godz. 15.00
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Poznaniu będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego NABÓR 2019.

Na stronie internetowej naboru, dostępnej pod linkiem będą zamieszczane aktualne informacje na temat rekrutacji. Poprzez serwis internetowy należy wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły, wydrukować go i podpisany przez kandydata oraz rodzica/opiekuna prawnego dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

Kandydat, dla którego Technikum Komunikacji lub XXXII Liceum Ogólnokształcące jest szkołą pierwszego wyboru, składa poniższe dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, wydrukowany z systemu NABÓR 2019 (link do strony)
  • kwestionariusz szkolny ZSK, który można wypełnić tylko on-line pod linkiem, a następnie pobrać plik w wersji PDF , wydrukować i podpisany dostarczyć do szkoły
  • rodzice zamierzający skorzystać z uprawnień wynikających z kryteriów różnicujących zobowiązani są do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów do 25 czerwca 2019r. 

Dokumenty rekrutacyjne do Technikum Komunikacji prosimy składać przy ul. Fredry 13, w świetlicy szkolnej, w godzinach:

  • w poniedziałki i środy – 12:00 – 16:00,
  • we wtorki, czwartki i piątki – 9.00 – 13.00.

Dokumenty rekrutacyjne do XXXII Liceum Ogólnokształcącego prosimy składać przy ul. Bukowskiej 53, w godzinach:

  • w poniedziałki i wtorki – 11:00 – 15:00,
  • w środy, czwartki i piątki – 8.00 – 13.00.

Dokumenty prosimy dostarczyć w foliowej koszulce.

W szkole drugiego i trzeciego wyboru kandydat nie musi składać wydrukowanego wniosku. Obowiązek ten pojawia się, jeśli wybrana szkoła nie bierze udziału w poznańskim elektronicznym naborze.

UWAGA! Kandydaci chcący uczyć się w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego powinni posiadać pierwszą kategoria zdrowia.

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów, którzy poprzez wybór klasy P_C wyrazili chęć nauki w klasie dwujęzycznej, odbędzie się w poniedziałek 10 czerwca 2019 r. o godzinie 8.30 w salach na IV piętrze. Wyniki sprawdzianu podane zostaną do publicznej wiadomości w dniu 13 czerwca 2019 r. do godziny 10.00.

Krok 2.
od 14 czerwca (piątek) do 19 czerwca 2019r. (środa) godz. 15.00
Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół.
Krok 3.
od 21 czerwca 2018 r. (piątek) do 25 czerwca 2019 r. (wtorek) godz. 15.00
Dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata.

W tym terminie kandydat dostarcza również 2 podpisane zdjęcia legitymacyjne oraz wydrukowane dwustronnie – klauzula obowiązku informacyjnego i informacja dotycząca ochrony danych osobowych – podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych.

W dniach 21.06. (piątek) do 25.06. (wtorek) w godzinach 8.00 – 15.00 odbędą się testy językowe (język angielski obowiązkowy dla wszystkich i język niemiecki dla tych, którzy się go uczyli) w celu ustalenia odpowiedniego poziomu zaawansowania.

Dla uczniów z II, III i dalszych wyborów, którzy zostaną zakwalifikowani do naszej szkoły, testy odbędą się w dniu ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych, czyli 16.07.2019r., w godz. 10:00 – 15:00.

Jeżeli uczeń nie napisze testu, to zostanie odgórnie przydzielony do grupy językowej. Osoby, które z przyczyn losowych będą w tych dniach nieobecne, proszone są o kontakt  ze szkołą (sekretariat)  do dnia 19.07.2019r. w celu napisania testu.

do 28 czerwca 2019r. (piątek)
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Krok 4.
16 lipca 2019 r. (wtorek) godz. 10.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Dla uczniów z II, III i dalszych wyborów, którzy zostaną zakwalifikowani do naszej szkoły, w tym dniu w godz. 10.00 – 15.00, odbędą się testy językowe.

W dniach 16 – 18 lipca 2019r. kandydatom zakwalifikowanym do Technikum (zawody: technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik automatyk, technik elektronik) wydawane będą skierowania na badania lekarskie do Poradni Medycyny Pracy w Poznaniu.

Krok 5.
od 16 lipca (wtorek) do 24 lipca 2019 r. (środa) godz. 13.00
Kandydaci potwierdzają wolę przyjęcia poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały złożone wcześniej).

Kandydaci dostarczają również karty zdrowia otrzymane w gimnazjum lub szkole podstawowej; ponadto – kandydaci do Technikum Komunikacji dostarczają zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w konkretnym zawodzie.

Krok 6.
25 lipca 2018r. (czwartek) godz. 13.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Rekrutacja uzupełniająca

Jeżeli szkoła nie dokona naboru do XXXII Liceum Ogólnokształcącego lub Technikum Komunikacji, odbędzie się rekrutacja uzupełniająca wg poniższego harmonogramu:

26 lipca (piątek) do 30 lipca (wtorek) 2019 r. godz.15.00 – złożenie następujących dokumentów:

  • wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z systemu NABÓR 2019,
  • kwestionariusza szkolnego,
  • dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów różnicujących.

do 5 sierpnia 2019r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów różnicujących

21 sierpnia 2019 r. godz. 10.00 (środa) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

21 (środa) – 23 sierpnia 2019 r. (piątek) – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

21 (środa) – 29 sierpnia 2019 r. (czwartek), do godz. 13.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały złożone wcześniej), w przypadku technikum – również zaświadczenia lekarskiego, wypełnionego przez lekarza medycyny pracy, o braku przeciwwskazań do nauki w konkretnym zawodzie

30 sierpnia 2019 r. (piątek), godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych