Listy przyjętych do klas I w roku szkolnym 2017/2018

Gratulujemy wszystkim przyjętym do Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu

Osoby, które nie dostarczyły jeszcze zdjęć, nie podały wymiaru koszuli i nie dokonały wpłat na: dwie koszule, krawat i identyfikator, proszone są o uregulowanie tego w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2017 r. 

Pirwsze spotkania z wychowawcami odbędą się 31 sierpnia 2017 roku. Dla uczniów Technikum Komunikacji na ul. Fredry 13, a dla uczniów XXXII Liceum Ogólnokształacącego na ul. Bukowskiej 53.

W załącznikach znajdują się listy klas I.

Załączniki:
Pobierz plik (1A.pdf)1A.pdf277 kB
Pobierz plik (1B.pdf)1B.pdf190 kB
Pobierz plik (1C.pdf)1C.pdf190 kB
Pobierz plik (1D.pdf)1D.pdf190 kB
Pobierz plik (1E.pdf)1E.pdf190 kB
Pobierz plik (1LA.pdf)1LA.pdf275 kB
Pobierz plik (1LB.pdf)1LB.pdf272 kB

Podręczniki dla klas I

W załączniku znajduje się lista podręczników dla klas I obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018.

Informacja nt. wymiarów koszul

 

W Zespole Szkół Komunikacji obowiązuje strój szkolny. W dniu 12.07.17 w godzinach 12-14.00 krawiec szyjący koszule będzie pobierał wymiary od uczniów zakwalifikowanych do szkoły. Jeżeli uczeń nie będzie mógł tego dnia przybyć na ogłoszenie wyników, jest zobowiązany dostarczyć wymiary koszuli do dnia 21.07.2017 do pokoju nr 11. Wymiary należy pobrać wg tabeli wymiarów i instrukcji krawca.

Szczegółowe informacje w plikach poniżej (do wyboru format DOCX lub PDF)

Harmonogram i zasady rekrutacji 2017/2018

KROK 1.

22 maja 2017r. (poniedziałek) – 9 czerwca 2017r. (piątek) godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w Poznaniu będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego NABÓR 2017.

Na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor/ będą zamieszczane aktualne informacje na temat rekrutacji. Przy pomocy serwisu internetowego należy wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły, wydrukować go i podpisany przez kandydata oraz rodzica/opiekuna prawnego dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

Kandydat, dla którego Technikum Komunikacji lub XXXII Liceum Ogólnokształcące jest szkołą pierwszego wyboru, składa poniższe dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej z systemu NABÓR 2017 link
 •           kwestionariusz szkolny, do pobrania na dole artykułu
 •           opinię publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, potwierdzającej problemy zdrowotne, ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia,
 •           dokumenty potwierdzającye spełnianie kryteriów różnicujących – Oświadczenie (wzór do pobrania ze strony internetowej Naboru) potwierdzające spełnianie kryteriów, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, natomiast pozostałe dokumenty składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego (zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego) odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach rodziców, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.

Dokumenty rekrutacyjne prosimy składać w pokoju nr 10  (I piętro, pokój pedagoga i psychologa szkolnego): w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9:00 – 13:00 oraz we wtorki i czwartki w godz. 13:00 – 16:00.

W szkole drugiego i trzeciego wyboru kandydat nie musi składać wniosku elektronicznego. Obowiązek ten pojawia się, jeśli wybrana szkoła nie bierze udziału w poznańskim elektronicznym naborze.

UWAGA! Kandydaci chcący uczyć się w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego lub automatyk sterowania ruchem kolejowym powinni posiadać pierwszą kategoria zdrowia.

KROK 2.

od 23 czerwca 2017 r. (piątek) do 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) godz. 15.00

Dostarczenie do szkoły oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydat (zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty, dyplomy osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum).

W tym terminie kandydat dostarcza również 2 podpisane zdjęcia legitymacyjne.

W dniu 23.06. (piątek) lub 26.06. (poniedziałek) w godzinach 8.00-15.00 odbędą się testy językowe (język angielski obowiązkowy dla wszystkich i język niemiecki dla tych, którzy się go uczyli) w celu ustalenia odpowiedniego poziomu zaawansowania.

Dla uczniów z II i III wyboru, którzy zostaną zakwalifikowani do naszej szkoły testy odbędą się w dniu ogłoszenia listy, czyli 12.07.2017 r., w godz. 10:00 – 15:00.

Jeżeli uczeń nie napisze testu, to zostanie odgórnie przydzielony do grupy językowej. Osoby, które z przyczyn losowych będą w tych dniach nieobecne, proszone są o kontakt  ze szkołą (sekretariat)  do dnia 21 lipca 2017 r. w celu napisania testu.

do 27 czerwca 2017 r. (wtorek)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

KROK 3.

12 lipca 2017 r. (środa) godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Dla uczniów z II i III wyboru, którzy zostaną zakwalifikowani do naszej SZKOŁY, w godz. 10.00 – 15.00, odbędą się testy językowe.

W dniach 12 i 13 lipca 2017r. wydawane będą skierowania na badania lekarskie do Poradni Medycyny Pracy w Poznaniu, dla kandydatów chcących pobierać naukę w technikum. Jest to warunek niezbędny do podjęcia nauki w szkole.

KROK 4.

do 20 lipca 2017 r. (czwartek) godz. 12.00

Kandydaci potwierdzają wolę przyjęcia poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego ( o ile nie zostały złożone wcześniej).

Kandydaci dostarczają również karty zdrowia otrzymane w gimnazjum; ponadto – kandydaci do Technikum Komunikacji dostarczają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w konkretnym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy.

KROK 5.

21 lipca 2017 r. (piątek) godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

KROK 6.

Jeżeli szkoła nie dokona naboru do XXXII Liceum Ogólnokształcącego lub Technikum Komunikacji, odbędzie się rekrutacja uzupełniająca wg poniższego harmonogramu:

24 – 27.06.2017 r. (godz.15.00) – złożenie następujących dokumentów:

 • wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej z systemu NABÓR 2017 link
 •           kwestionariusza szkolnego, do pobrania na dole artykułu
 •           opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, potwierdzającej problemy zdrowotne, ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia,
 •           dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów różnicujących – Oświadczenie (wzór do pobrania ze strony internetowej Naboru) potwierdzające spełnianie kryteriów, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, natomiast pozostałe dokumenty składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego (zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego) odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach rodziców, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.

-         

do 2.08.2017 r. - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów różnicujących

17.08.2017 r. godz. 10.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 18.08.2017 r. - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

do 28.08.2017 r., godz. 12.00 - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały złożone wcześniej)

29.08.2017 r., godz. 13.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Pierwszy etap rekrutacji 2017/2018

Pierwszy etap rekrutacji

Od 22 maja (poniedziałek) do 9 czerwca (piątek) do godziny 15.00 - składanie dokumentów rekrutacyjnych

Kandydat, dla którego Zespół Szkół Komunikacji jest szkołą pierwszego wyboru, składa poniższe dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej z systemu NABÓR 2017 (link),
 • kwestionariusz szkolny (do pobrania na dole),
 • opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dotyczącą ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia (dotyczy osób o ograniczonych możliwościach wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia)

Dokumenty rekrutacyjne prosimy składać w pokoju nr 10  (I piętro, pokój pedagoga i psychologa szkolnego) w godzinach: w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9:00 - 13:00 oraz we wtorki i czwartki w godz. 13:00 – 16:00

W szkole drugiego i trzeciego wyboru kandydat nie musi składać wniosku elektronicznego. Obowiązek ten pojawia się, jeśli wybrana szkoła nie bierze udziału w elektronicznym naborze.

© 2013 Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego | Biuletyn Informacji Publicznej
ul. Fredry 13, 61-701 Poznań, tel. 61 852 06 42, fax 61 851 01 19 | e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. | NIP: 778-13-82-559 | REGON: 639801521